# popup
# popup end

Általános szerzõdési feltételek

Általános szerzõdési (vásárlási) feltételek

A Béres Gumi Kft. Általános Szerzõdési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) webshop ( autógumi árusítás) tárgykörben. A szerzõdés elfogadásával partnerünk elfogadja interneten történõ vásárlási feltételeinket.

1. Az ÁSZF hatálya
1.1. Jelen ASZF hatályos 2008. október 1. napjától.
1.2. Az ÁSZF kiterjed a Béres-Gumi Kft interneten történõ eladás tárgykörben megkötött Szerzõdésre
1.3. Az ÁSZF szabályozza
· a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit.
1.4. Az Igénylõlap tartalmazza a Megrendelõ által
· megrendelt áru megnevezését,
· választott fizetési módot.
1.5. A Szerzõdés megszûnik, amennyiben azt valamelyik fél felmondja.
1.6. A Szerzõdés Eladó általi felmondása akkor hatályos, ha azt
a) az Eladó kézbesítõje útján közvetlenül eljuttatja a Megrendelõhöz,
b) vagy tértivevénnyel feladott levélben kikézbesítette az Megrendelõhöz,
c) vagy a megrendelõ által a Szerzõdés megkötésekor megadott kapcsolattartói email címre eljuttatja e-mailben.
A tértivevénnyel feladott levelet kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az "nem kereste" vagy "átvételt megtagadta" jelzéssel érkezett vissza.
1.7.A Megrendelõ a Megrendelõi Szerzõdést írásban (hagyományos vagy elektronikus levélben) megküldött rendes felmondással, illetve az Eladó ügyfélszolgálatán személyesen mondhatja fel.

2. Az ÁSZF alanyai
2.1. Az ÁSZF egyrészrõl kiterjed a Béres Gumi Kft-re, mint Eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészrõl a vásárlóra, az Igénylõlapot aláíró Megrendelõre (továbbiakban: Megrendelõ).
2.1.1 Az Eladó: Béres Gumi Kft 6000 Kecskemét, Felsõcsalános 60/a
adószám: 12229572-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-074472/38

2.1.2.Megrendelõ: az a magyar vagy külföldi természetes- vagy jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amely az Eladótól az Igénylõlap alapján terméket vásárol.

3. Az ÁSZF tárgya
3.1. Az Eladó vállalja a Igénylõlapon részletezett termék kiszállítását Megrendelõ számára.

4. Megrendelés
A kiválasztott terméket a megrendelõ az Igénylõlap kitöltésével tudja megrendelni.
A megrendelés a Béres Gumi Kft írásos, illetve telefonos visszaigazolását követõen lép hatályba. Az esetleges adatrögzítési hibákért a KFt felelõsséget nem vállal.

A garnitúrában lévõ könnyûfém felnikre csak 4db-os rendelést tudunk felvenni. Gumiabroncsok esetében egyes ritka méretek/kifutó modellek esetében a minimálisan elfogadott mennyiség 2db vagy 4db lehet. A könnyûfém felniknél feltüntetett ár tartalmazza a tehermentesítõ gyûrûk árát, csavarokat. Az acél tárcsák ára nem tartalmazza a csavarok árát.

5. Az áru átvétele/házhozszállítás:
A megrendelt termékek belföldön az írásos, illetve a telefonos visszaigazolás után 1-5 munkanapon belül telephelyünkön a meghirdetett nyitvatartási idõ alatt vehetõk át, illetve kérésre a Dol-Sped Szállítmányozási Kft-vel házhoz szállíttatjuk.
Az áru átvételekor a vevõ elismervénnyel vagy a fuvarokmány aláírásával igazolja a hiánytalan, és sérülésmentes teljesítést.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen a bejelentéstõl számítva 2-5 munkanapon belül kicseréljük. Az Eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Az árucikk cseréje csak sérülésmentesen, eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.
Amennyiben kicserélésre bármely okból kifolyólag nincs lehetõség, a vételárat visszafizetjük.
A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik. A termék sérülésébõl adódó költségek, valamint a termék visszajuttatásából származó kiadások a vevõt terhelik.

6. Ellenérték megfizetése
A megrendelt termékek árát a Megrendelõ a termék átvételekor telephelyünkön, vagy házhozszállítás esetén a futárnak fizeti.
Speciális termékek esetén a teljesítés elõleg megfizetéséhez köthetõ. Errõl az igénylõlap visszaigazolásakor a Megrendelõt tájékoztatjuk.

7.Garancia, jótállás
Az Eladó az általa forgalmazott termékekre 12 hónap garanciát vállal. A számla egyben jótállási jegyként is szolgál, ha külön jótállási jegyet nem adunk ki. Az ettõl eltérõ garanciális idõ és ennek idõtartama az adott áru mellett van feltüntetve.

Az Eladó jótállási felelõsségére a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvényben (Ptk).és a fogyasztói szerzõdés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésérõl szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók.

Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthetõ, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre, valamint az üzemeltetésre vonatkozó elõírásokat továbbá a gyártó elõírásait betartják. Garanciális igény érvényesítésének feltétele a szakmûhelyben történõ felszerelés igazolása.
Szélsõséges út és használati körülmények esetében az Eladó fenntartja a jogot a garanciális felelõsségének a jelen feltételektõl eltérõ mértékû szabályozására.

A garanciális igény nem érvényesíthetõ:
- helytelen tárolás miatti hibákra,
- a jármû vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómû beállítás stb. által okozott hibákra,
- a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott elõírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
- javított abroncsokra,
- nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
- baleset, rongálás vagy egyéb külsõ behatások okozta hibákra,
- versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkezõ hibákra.

8. Személyes adatok
Az Eladó magára nézve kötelezõ erõvel ismeri el az adatkezeléssel kapcsolatosan
a személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit.

A Béres Gumi Kft. a vásárlók adatait a szerzõdés teljesítése, és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megõrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A Megrendelõ hozzájárul ahhoz, hogy a megrendeléskor megadott címen a Béres Gumi Kft. jövõbeni ajánlatairól, akcióiról értesíti.
Az Eladó fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, szerzõdésekre nem vonatkozik.
A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik azzal, hogy az illetékes Városi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.
A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerzõdõ felek kijelentik, hogy a szerzõdés teljesítése során egymással együttmûködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsõsorban békés úton történõ megoldást részesítik elõnyben.
Jelen ÁSZF csak az Igénylõlappal együtt érvényes.